Thành lập Câu lạc bộ Hiệp sĩ Môi trường TP.HCM

16/09/2019 03:24

(128)


Căn cứ Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 16/04/2009 của Chủ tịch UBND TP.HCM thành lập Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM và quyết định ngày 2/11/2018 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM nhiệm kỳ II (2018 – 2023).

Căn cứ Điều lệ Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM nhiệm kỳ II (2018 – 2023).

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động Câu lạc bộ Hiệp sĩ Môi trường thuộc Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM nhiệm kỳ II (2018-2023).

Chi hội Hiệp sĩ Môi trường đầu tiên được thành lập trên địa bàn Phường Cầu Kho

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Câu lạc bộ Hiệp sĩ Môi trường thuộc Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM

Điều 2: Ban chủ nhiệm CLB có nhiệm vụ tuân thủ Quy chế tổ chức CLB Hiệp sĩ Môi trường dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM; xây dựng các chương trình hoạt động theo yêu cầu thực tế, bộ quy tắc ứng xử và các tài liệu hướng dẫn kỹ năng và nghiệp vụ liên quan đến công tác bảo vệ thiên nhiên và môi trường.

Điều 3: CLB Hiệp sĩ Môi trường hoạt động theo quy định về tổ chức và hoạt động của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM.

Điều 5. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM, CLB Hiệp sĩ Môi trường cùng các thành viên có tên ở điều 2 căn cứ Quyết định thi hành.

BCH HỘI BVTN&MT TP.HCM

PHÓ CHỦ TỊCH kiêm TỔNG THƯ KÝ – VĂN THỊ MINH HOA (Đã ký)

Đọc thêm

lên đầu trang