TP.HCM giám sát người dân không xả rác ra đường và kênh rạch

02/08/2019 05:35

(62)


Thành ủy TP.HCM vừa ban hành kế hoạch giám sát thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước”.

Theo đó, mục đích của việc giám sát nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU. Qua giám sát, tìm hiểu những cách làm, kinh nghiệm, mô hình, công trình thực hiện hiệu quả, những hạn chế, thiếu sót trong tổ chức thực hiện ở các cấp, đồng thời tiếp thu những phản ánh, kiến nghị của địa phương, cơ quan, đơn vị để kịp thời có những chủ trương, chỉ đạo tổ chức thực hiện phù hợp với thực tế. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu trong công tác tự kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở thực hiện cuộc vận động trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Về nội dung giám sát, TP giám sát việc xây dựng và ban hành nghị quyết của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp để triển khai Cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước” gắn với việc đẩy mạnh thực hiện chương trình đột phá giảm ô nhiễm môi trường, giảm ngập nước giai đoạn 2016 – 2020 tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác chỉ đạo ký kết chương trình phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn để vận động từng hộ dân, doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp thực hiện “Không xả rác ra đường và kênh rạch”, thải rác đúng nơi quy định, thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Đồng thời, giám sát việc triển khai hệ thống tiếp nhận và xử lý ý kiến của người dân qua tin nhắn, chụp hình, thư điện tử và điện thoại về tình trạng xả rác ra đường, kênh rạch trên địa bàn. Công tác bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư và quản lý chất thải rắn, nhất là việc phê duyệt quy hoạch hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn. Giám sát tiến độ giải quyết tình trạng các khu vực bị ngập nước do mưa, triều cường trên địa bàn; công tác xử lý tình trạng lấn chiếm cửa xả, hầm ga thoát nước, rác thải xuống kênh mương, lấp bít các miệng thu nước của cống thoát nước, công trình lấn chiếm.

Đọc thêm

lên đầu trang