Xây dựng bộ tiêu chí xếp hạng ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp trong và sau dịch Covid-19

22/04/2020 05:57

(40)


Nhằm kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp (DN) nhanh chóng khắc phục khó khăn, sớm ổn định sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định kinh tế Thành phố và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố (TP), Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến vừa ký ban hành Kế hoạch số 1455/KH-UBND về hỗ trợ doanh nghiệp trong và sau dịch Covid-19 từ nay đến ngày 31/12/2020.

TP. HCM xây dựng bộ tiêu chí xếp hạng ưu tiên hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

Với kế hoạch này, UBND TP tập trung triển khai 04 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó:

Thứ nhất, tập trung hỗ trợ DN duy trì sản xuất kinh doanh trong điều kiện đảm bảo an toàn thông qua việc rà soát, khảo sát nhu cầu cần được hỗ trợ của các hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn; xây dựng các bộ tiêu chí xếp hạng ưu tiên hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp giảm các thủ tục hành chính để hỗ trợ lưu thông hàng hóa trên địa bàn.

Thứ hai, hỗ trợ giảm chi phí sản xuất kinh doanh cho DN (đang sản xuất, tạm ngừng sản xuất) và chi phí sinh hoạt cho người dân. Liên quan đến nhóm nhiệm vụ, giải pháp này, UBND TP giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành liên quan đề xuất, tham mưu chính sách hỗ trợ chi phí về điện, nước, thuế, tiền thuê đất, bảo hiểm xã hội, thủ tục hành chính và chăm lo đời sống cho người lao động.

Thứ ba, hỗ trợ đổi mới công nghệ phục vụ sản xuất kinh doanh; UBND TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Công Thương tham mưu việc ban hành quy định thực hiện Chương trình kích cầu đầu tư của TP nhằm hỗ trợ vốn cho DN đầu tư đổi mới trang thiết bị, công nghệ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020; bổ sung Danh mục nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng được hỗ trợ lãi vay tham gia vào Chương trình kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của TP. HCM.

Thứ tư, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch Covid-19: UBND TP giao các Sở – ngành, quận – huyện chủ động rà soát, nắm bắt tình, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn có giải pháp giảm rủi ro để được tái sản xuất kinh doanh theo Bộ chỉ số đánh giá tính lây nhiễm vi rút corona tại DN đã được ban hành; thực hiện cân đối, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh; áp dụng các biện pháp hỗ trợ về lãi vay, giảm các chi phí liên quan…

UBND TP cũng yêu cầu các sở – ngành phải chủ động phối hợp và đồng bộ thực hiện; Sở phụ trách lĩnh vực phải nắm toàn diện, Sở chuyên ngành phải hướng dẫn cụ thể các chính sách.

Theo TTBC

Đọc thêm

lên đầu trang