HoREA góp ý kiến Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công công trình xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

21/11/2020 08:50

(143)


Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có Công văn số 120/2020/CV- HoREA gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND TP.HCM đóng góp ý kiến “Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công công trình xây dựng và bảo trì công trình xây dựng”.

Cụ thể, HoREA đề xuất làm rõ nội dung tại quy định chung về thẩm định tại cơ quan chuyên môn về xây dựng.

Theo đó, tại Điều 7 của Dự thảo Nghị định và đối chiếu với các quy định của Luật Xây dựng (sửa đổi) 2020, Hiệp hội nhận thấy, cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện thẩm định 02 lần đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác, như sau: Lần 1 thực hiện Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, đối với dự án đầu tư xây dựng có quy mô lớn hoặc có công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng sử dụng vốn khác, trong đó, có thẩm định thiết kế cơ sở.

Lần 2 thực hiện Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, đối với công trình xây dựng ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng sử dụng vốn khác được xây dựng tại khu vực không có quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.

Tuy nhiên, tại Dự thảo Nghị định chưa có Dự thảo Phụ lục I – Phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình, ban hành kèm theo Nghị định này, để làm căn cứ xác định dự án có quy mô lớn. Bên cạnh đó, việc xác định công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng lại thuộc Phụ lục II – Danh mục công trình, hạng mục công trình có ảnh hưởng đến an toàn, lợi ích cộng đồng ban hành kèm theo “Nghị định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng” (Hiện nay, là Nghị định 46/2015/NĐ-CP).

Đồng thời, HoREA cho rằng, tại Khoản 5, Điều 82 Luật Xây dựng (sửa đổi) 2020 quy định chủ đầu tư được trình hồ sơ đồng thời đến cơ quan chuyên môn về xây dựng và cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nhưng, Điểm a, Khoản 6, Điều 7 Dự thảo Nghị định lại quy định: Trường hợp cần lấy ý kiến phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan, cơ quan thẩm định yêu cầu người trình thẩm định bổ sung hồ sơ đối với những nội dung lấy ý kiến. Như vậy, từ quy định trên có thể dẫn đến việc phát sinh bổ sung nhiều lần sau khi đã nộp hồ sơ lên cơ quan thẩm định.

Do đó, HoREA đề nghị Bộ Xây dựng khẩn trương chuẩn bị nội dung và lấy ý kiến Dự thảo Phụ lục I – Phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình, ban hành kèm theo Nghị định này, để làm căn cứ xác định dự án có quy mô lớn. Đồng thời đề nghị Bộ Xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, thay thế Nghị định 46/2015/NĐ-CP, trong đó, có Phụ lục II – Danh mục công trình, hạng mục công trình có ảnh hưởng đến an toàn, lợi ích cộng đồng, để đảm bảo sự thống nhất và đồng bộ của các văn bản quy phạm pháp luật.

Ngoài ra, Hiệp hội đề nghị hoàn thiện nội dung Điểm a, Khoản 6, Điều 7, Dự thảo Nghị định, như sau: a) Người đề nghị thẩm định trình một (01) bộ hồ sơ (hồ sơ gốc) đến cơ quan chuyên môn về xây dựng để tổ chức thẩm định. Bộ Xây dựng quy định trường hợp cần lấy ý kiến phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan, cơ quan thẩm định yêu cầu để người trình thẩm định thực hiện và bổ sung hồ sơ đối với những nội dung lấy ý kiến. Cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm giải quyết đúng thời hạn các yêu cầu của người trình thẩm định theo quy định của pháp luật. Trường hợp chủ đầu tư có yêu cầu thực hiện thủ tục xin ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan, theo cơ chế một cửa liên thông, thì cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện lấy ý kiến theo quy định pháp luật.

HoREA cũng đề xuất, Dự thảo Nghị định cần hoàn thiện Điều 31 như sau: Điều 31. Thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng công trình triển khai sau thiết kế cơ sở thuộc dự án sử dụng vốn khác.

Trong đó, cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định bước thiết kế xây dựng công trình triển khai sau thiết kế cơ sở quy định tại Điều 82 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 24, Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 của công trình thuộc chuyên ngành quản lý của mình theo quy định tại Điều 101 Nghị định này đối với công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp I trở lên (trừ công trình có quy mô dưới 25 tầng chiều cao không quá 75 m); tại khu vực không có quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn; công trình thuộc dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính từ 2 tỉnh trở lên.

Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh thẩm định bước thiết kế xây dựng công trình triển khai sau thiết kế cơ sở quy định tại Điều 82 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 24 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 của công trình thuộc chuyên ngành quản lý của mình theo quy định tại Điều 101 Nghị định này đối với công trình có quy mô dưới 25 tầng chiều cao không quá 75 m; công trình xây dựng cấp II, III tại khu vực không có quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn trên địa bàn hành chính của tỉnh…

Bởi theo quy định tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 24 Nghị định 59/2015/NĐ-CP quy định “trừ dự án đầu tư xây dựng công trình nhà ở quy mô dưới 25 tầng có chiều cao không quá 75m”, mà trên thực tế, không có nhiều dự án tòa nhà chung cư chỉ có chức năng 100% nhà ở, mà có rất nhiều dự án tòa nhà hỗn hợp, bao gồm căn hộ nhà ở, văn phòng, căn hộ văn phòng, trung tâm thương mại, nên với quy định trên đây, thì gần như hầu hết các dự án nhà cao tầng từ 20-24 tầng (dự án tòa nhà hỗn hợp), cũng đều phải lên Bộ Xây dựng để thẩm định.

Do vậy, Hiệp hội nhận thấy, cần tiếp tục phân cấp cho Sở quản lý xây dựng chuyên ngành chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, đối với dự án đầu tư xây dựng công trình có quy mô dưới 25 tầng chiều cao không quá 75m, không phân biệt dự án nhà ở hay dự án tòa nhà hỗn hợp, như quy định tại Khoản 9, Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 24 Nghị định 59/2015/NĐ-CP hiện nay.

Ngoài ra, còn nhiều những nội dung góp ý sửa đổi cho Dự thảo đã được HoREA tổng hợp lại tại văn bản, nhằm góp phần đảm bảo sự thống nhất giữa Dự thảo Nghị định với các quy định của Luật Xây dựng (sửa đổi) 2020, Luật Nhà ở 2014, Luật Đầu tư 2020.

Đọc thêm

lên đầu trang