Quy chế tổ chức hoạt động Câu Lạc Bộ Hiệp Sĩ Môi Trường

15/09/2019 04:01

(875)


Quy chế tổ chức hoạt động Câu Lạc Bộ Hiệp Sĩ Môi Trường

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi và bổ sung) Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM nhiệm kỳ II (2018-2023); đồng thời với mục tiêu thúc đẩy nâng cao công tác tuyên truyền và thi đua bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố, Ban Chấp hành Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM xây dựng Điều lệ thành lập Câu lạc bộ Hiệp sĩ Môi trường như sau:

MỤC TIÊU

Xây dựng một lực lượng Hội viên và Cộng tác viên nòng cốt ngay tại địa phương có tâm huyết và kiến thức về môi trường cùng lên tiếng bảo vệ và gìn giữ môi trường sạch đẹp.

Thông qua việc các Cộng tác viên cùng tham gia công tác xây dựng và bảo vệ môi trường bằng các biện pháp, phát hiện các nhân tố mới cũng như những vấn đề còn tồn tại (thể hiện qua hình ảnh, clip, tin bài, đề xuất giải pháp) gửi về Ban chấp hành Hội hay Ban Biên tập trang tin Thế Giới Môi trường (thegioimoitruong.vn) để đưa lên trang tin tôn vinh hành vi đẹp bảo vệ môi trường và phê phán những nơi vi phạm gây ô nhiễm môi trường;

Tham gia công tác tuyên truyền để người dân sở tại cùng đồng hành hưởng ứng xây dựng và bảo vệ môi trường;

Phản ánh kịp thời và hiệu quả các hiện trạng về môi trường đang diễn ra tại địa phương, xây dựng cơ chế thông tin với các địa phương và doanh nghiệp, từ đó giúp cơ quan chức năng và Lãnh đạo thành phố có những giải pháp phù hợp giúp môi trường được bảo vệ, kinh tế phát triển bền vững, cũng như coi đây là một tiêu chí xét thi đua của mỗi địa phương;

Tạo môi trường thuận lợi cho mọi người dân có thể đồng hành và có trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ môi trường ngay tại địa phương sinh sống.

NỘI DUNG

1. Tên câu lạc bộ

– Tên chính thức: Câu lạc bộ Hiệp sĩ Môi trường

– Câu lạc bộ là tổ chức tập hợp các cá nhân tự nguyện có tâm huyết xây dựng và bảo vệ môi trường thành phố xanh-sạch-đẹp, xây dựng TP.HCM trở thành một thành phố đáng sống.

– CLB Hiệp sĩ Môi trường do Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM ra quyết định thành lập, quản lý và chỉ đạo hoạt động.

– Câu lạc bộ có biểu trưng riêng, biểu trưng do Ban chủ nhiệm quyết định và biểu trưng có thể thay đổi khi được sự đồng ý của toàn thể thành viên Ban chủ nhiệm.

2. Chức năng, nhiệm vụ

a. Chức năng:

– Đoàn kết, tập hợp lực lượng Cộng tác viên là các cá nhân tại các quận, huyện, trường học, có tâm huyết và kiến thức về bảo vệ môi trường.

– Tạo điều kiện thuận lợi cho các Cộng tác viên và cư dân trên địa bàn thành phố nâng cao kiến thức về công tác bảo vệ môi trường, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau, góp phần phản ánh cụ thể và thực tế các hành động gây ô nhiễm môi trường ngay chính trên địa bàn để kịp thời chấn chỉnh.

– Cổ vũ, động viên và hỗ trợ các cá nhân phấn đấu cho sự nghiệp bảo vệ và giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp.

b. Nhiệm vụ:

– Tổ chức các buổi hoạt động tập huấn, hội nghị, diễn đàn nhằm trao đổi kinh nghiệm và cung cấp thông tin về môi trường;

– Nâng cao kiến thức, kỹ năng phát hiện, viết tin bài, đưa ảnh và clip về các hoạt động môi trường. Đồng thời, hướng dẫn sử dụng phần mềm công nghệ vào trong việc đưa tin, ảnh, clip lên app Hiệp sĩ Môi trường và trang tin của Hội (thegioimoitruong.vn).

– Tổ chức các hoạt động nhằm thắt chặt tình thân hữu, hỗ trợ nhau giữa các thành viên trong Câu lạc bộ để giúp nhau trong cuộc sống và hiệu quả công việc.

– Xây dựng các chi hội tại địa phương, tổ chức doanh nghiệp để giúp nhau hoạt động tốt.

3. Thành viên câu lạc bộ

a. Đối tượng tham gia:

Tất cả mọi người dân sinh sống trên địa bàn TP.HCM có tâm huyết bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

b. Thủ tục gia nhập:

Hoàn thành đơn đăng ký gia nhập và được sự chấp thuận của Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Hiệp sĩ Môi trường.

c. Quyền của thành viên:

– Được tham gia tất cả các hoạt động của Câu lạc bộ.

– Được cấp thẻ Hội viên Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường, cũng như thẻ Hiệp sĩ Môi trường trong quá trình công tác.

– Được ứng cử, đề cử và bầu cử Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ, được thảo luận và biểu quyết các công việc của Câu lạc bộ.

– Được tuyên dương, khen thưởng khi có những phát hiện, ghi nhận kịp thời giúp ngăn chặn những hành động gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hay những hành động đẹp cần được nhân rộng phổ biến.

– Được xin ra khỏi Câu lạc bộ do yêu cầu cá nhân (gửi thư thông báo cho Ban chủ nhiệm).

d. Nghĩa vụ của thành viên:

– Tham gia các buổi tập huấn, diễn đàn của Câu lạc bộ.

– Cập nhật tin bài, hình ảnh gửi về Ban Biên tập của Câu lạc bộ.

– Góp phần quảng bá và vận động xây dựng Câu lạc bộ và người dân cùng tham gia bảo vệ môi trường.

4. Nguyên tắc và vai trò điều hành của câu lạc bộ

a. Nguyên tắc hoạt động:

– Hoạt động của Câu lạc bộ dựa trên nguyên tắc phi lợi nhuận, phát huy và kết hợp năng lực các thành viên để phát triển họat động chung của Câu lạc bộ.

– Hoạt động của các thành viên mang tính chất tự nguyện.

b. Đại hội thành viên Câu lạc bộ:

– Nhiệm kỳ 2 năm một lần để bầu Ban chủ nhiệm, đề ra phương hướng hoạt động cho Câu lạc bộ.

– Khi cần thiết, Ban chủ nhiệm có thể triệu tập Đại hội bất thường.

– Câu lạc bộ họp 1 tháng 1 lần.

c. Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ:

– Ban chủ nhiệm gồm 8-10 người: 01 Chủ nhiệm, 03 Phó Chủ nhiệm, 4-6 Ủy viên.

– Nhiệm kỳ: 2 năm. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ Đại hội thành viên Câu lạc bộ bầu Ban chủ nhiệm mới. Trong trường hợp thành viên trong Ban chủ nhiệm vì lý do nào đó ngưng công việc giữa nhiệm kỳ, các thành viên trong Ban chủ nhiệm sẽ bầu bổ sung.

– Ban Chủ nhiệm có nhiệm vụ đề ra và điều hành toàn bộ các hoạt động của Câu lạc bộ.

BCH HỘI BVTN&MT TP.HCM

PHÓ CHỦ TỊCH kiêm TỔNG THƯ KÝ – VĂN THỊ MINH HOA (Đã ký)

Đọc thêm

lên đầu trang