Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế

12/12/2020 09:13

Cảng biển tại Thành phố là khu vực có lưu lượng tàu thuyền nước ngoài ra vào cao nhất cả nước. Thành phố đã nhận định nguy cơ dịch bệnh COVID-19 xâm nhập lớn…

lên đầu trang