Thiên nhiên nổi giận

19/10/2020 03:40

Lũ lụt ở miền Trung đang diễn ra trầm trọng nhất trong vòng 10 năm qua. Nhiều người chết cuốn trôi theo dòng nước, nhiều người chết vùi dưới đất lở, nhiều người không…

lên đầu trang